Muutosturvaopas

Muutosturvaopas 2023

 

Työnantajan koulutus- ja valmennusvelvollisuus irtisanotuille

 1. Muutosturvaa koskeva lainsäädäntö

Kun yrityksesi joutuu sanomaan työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä on sinun kustannettava irtisanotuille työntekijöille työllistämistä edistävä koulutus tai valmennus. Laki koskee kaikkia työntekijöitä riippumatta, missä tehtävässä he toimivat.

Tämä koskee yritystäsi, mikäli

 • työllistät yli 30 henkilöä
 • jos irtisanottava on ollut palveluksessasi yli 5 vuotta

Positiivisen työantajamielikuvan luomiseksi voit tarjota valmennusta myös alle 5 vuotta työsuhteessa oleville irtisanotuille, heille se on kuitenkin verotettavaa tuloa. Yrityksesi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan kirjataan periaatteet, joiden mukaan koulutusta tai valmennusta hankitaan ja järjestetään yrityksessä. Työnantajan ja henkilöstön välillä neuvotellaan, minkälaista valmennusta voidaan järjestää ja mistä ja miten koulutusta hankitaan.

Työantajana olet myös velvollinen järjestämään irtisanotuille työterveyshuolto kuuden kuukauden ajaksi työvelvollisuuden päättymisestä lukien.

Vähintään kymmenen työntekijän irtisanomistilanteissa työnantajan on tiedotettava tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottaville työntekijöille heidän oikeudestaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työllistymissuunnitelmaan. Irtisanotulle on myös hyvä tiedottaa, että työntekijän, joka on alle 55-vuotias tulee ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

 

 1. Valmennuksen arvo ja ajankohta

Valmennuksen arvon on vastattava työntekijäsi yhden kuukauden keskimääräistä palkkaa. Arvo voi olla myös tarvekohtainen, jos näin yhdessä sovitaan. Matka- ja ateriakustannukset sekä arvonlisävero lasketaan valmennuksen arvoon.

Yleensä valmennus toteutetaan kahden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Irtisanotun kanssa voidaan sopia painavasta syystä valmennuksen tai koulutuksen järjestämisestä myös myöhemmin. Ajankohta on tosin tiedettävä työsuhteen päättymishetkellä.

 

 1. Työnhakeminen irtisanomisaikana

Irtisanotun muutosturvaan kuuluu oikeus palkalliseen vapaaseen, kun hän hakee töitä. Vapaan pituus, 5-20 päivää, määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan.

 

 1. Muutosturva +55-vuotiaille

Nykyisen muutosturvan lisäksi on luotu uusi muutosturva yli 55-vuotiaille. Lisäosa astui voimaan vuoden 2023 alussa ja sen tavoitteena on parantaa yli 55-vuotiaiden työllistymistä irtisanomisen jälkeen. Edellä mainitut muutosturvan ehdot koskevat näin myös yli 55-vuotiaita, eli työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ja irtisanomisen syy on tuotannollis-taloudellinen ja työnantajalla on vähintään 30 työntekijää.

 

Muutosturva +55-vuotiaille

 • Työttömyysturvan lisäpäivät (eläkeputki) poistuvat vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä
 • Samalla poistuu työnantajalta perittävä työttömyysturvan omavastuumaksu vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä
 • Irtisanotulle maksetaan muutosturvaraha, joka vastaa työntekijän yhden kuukauden palkkaa. Rahan maksaa joko työttömyyskassa tai Kela
 • Irtisanottu on oikeutettu myös 2 kk:n muutosturvakoulutukseen, joka vastaa työntekijän 2kk:n palkkaa. Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto yhteistyössä irtisanotun kanssa. Koulutus voi olla maksimissaan pituudeltaan 6 kk.
 • Muutosturvan saadakseen irtisanotun tulee 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä rekisteröityä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa.
 • Työnantajan on tiedotettava irtisanotulle muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta irtisanomisen yhteydessä sekä oikeudestaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työ
 • Työllisyysrahasto rahoittaa kokonaisuuden työnantajalta perittävällä muutosturvamaksulla. Muutosturvamaksu koskee työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää sille vuosittain asetetun alarajan

 

 1. Valmennuksen toteuttaja

Alalla on runsaasti palvelun tuottajia ja eri valmennusvaihtoehtoihin kannattaa tutustua jo ennen yt-neuvotteluiden aloittamista. Kannattaa miettiä, millaista työnhakuvalmennusta irtisanotulle voisi tarjota ja näin helpottaa hänen uudelleen työllistymistä. Tärkeää on löytää itsellesi sopiva valmennuskumppani, joka auttaa sinua muutosturvavelvoitteen toteuttamisessa yrityksessäsi. Voit myös sopia työntekijän kanssa, että kustannat työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.

 

 1. Outplacement-valmennuksen sisältö

HR-alan yritykset tarjoavat erilaisia valmennuskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on työntekijän nopea sijoittuminen takaisin työmarkkinoille. Valmennukset sisältävät yleensä seuraavia palveluita, mutta niissä on myös räätälöintimahdollisuuksia vastaamaan kunkin irtisanotun henkilökohtaisia tarpeita.

 • Työntekijän osaamisen kartoittaminen
 • Yksilöllisen työnhakustrategian laatiminen
 • Jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksien kartoittaminen
 • Omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen (myös heikkouksien)
 • Sähköisten hakukanavien käyttäminen ja työn hakeminen
 • Tarjota parhaat käytännöt myyvän CV:n laatimiseen
 • Saada toimivat tekniikat haastattelutilanteisiin
 • Verkostoitumisen ja sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa
 • Tarjota henkilökohtainen uravalmentaja

Lain vaatiman valmennusvelvoitteen täyttäminen onnistuu parhaiten käyttämällä muutosturvan toteuttamiseen erikoistuneita valmennusammattilaisia. He tuntevat työmarkkinat ja työllistymismahdollisuudet ja voivat näin parhaiten auttaa työntekijöittesi uudelleen sijoittumiseen työmarkkinoille. Yrityksesi voi näin keskittyä oman liiketoimintansa hoitamiseen.

 

 1. Muunlaisen tuen tai koulutuksen järjestäminen

Yritykselläsi on mahdollisuus tarjota irtisanotulle myös muunlaista työllistämiseen tähtäävää tukea, mikäli näin yhdessä sovitte. Esimerkiksi starttirahaa oman yrityksen perustamiseen tai oman ammattikoulutuksen täydentämiseen muilla kursseilla, esimerkiksi IT-taitojen kehittäminen tai kielikoulutus.

 

 1. Muutosturvan lakivelvoitteen edut yrityksellesi

Valmennusta tarjoamalla edistät irtisanottujen työllistymistä tehokkaasti ja löytämään uusia uramahdollisuuksia. Rakennat näin myös positiivista työnantajamielikuvaa yrityksestäsi. Riskinä on myös lisäpäivien maksuvelvollisuusriskin toteutuminen suurille yrityksille, mikäli ikääntyneet irtisanotut eivät työllisty.

(lue lisää https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/omavastuumaksut/ )

 

 1. Muutosturva velvoitteen laiminlyönti

Mikäli yrityksesi laiminlyö valmennuksen tai koulutuksen järjestämisen, irtisanotulla on oikeus rahalliseen korvaukseen, joka vastaa valmennuksen arvoa eli irtisanotun keskimääräistä kuukausipalkkaa. Korvaus on irtisanotulle veronalaista tuloa.

 

 1. Muutosturvan hyödyt irtisanotulle työntekijälle
 • auttaa kohtaamaan tilanteeseen liittyvät tunnetilat
 • nopeuttaa työntekijän uudelleen sijoittumista työmarkkinoille
 • Varmistaa menestys työnhaussa
 • Laatia yksilöllinen työnhakustrategia
 • Kartoittaa jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuudet
 • Omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Itsetuntemisen kehittäminen, oman osaamistason arviointi
 • Sähköisten hakukanavien hyödyntäminen
 • Tarjota parhaat käytännöt myyvän CV:n laatimiseen
 • Saada toimivat tekniikat haastattelutilanteisiin
 • Verkostoitumisen ja sosiaalisen median hyödyntäminen
 • Käytännön valmistautuminen yksittäisiin työhakuihin
 • Tarjota henkilökohtainen uravalmentaja

 

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Liisa Tapanainen, akkreditoitu urakonsultti, executive & team coach (ICF)

Liisa.tapanainen@talente.fi   040 041 5923