Henkilöarvioinnit

Raja sininen

Henkilöarvioinnit toimivat tukenasi valintaprosessissa ja antavat arvokasta lisätietoa työntekijän soveltuvuudesta tehtävään ja organisaatioosi. Pyrimme minimoimaan rekrytointiin liittyviä riskitekijöitä selvittämällä arvioinnin avulla esimerkiksi hakijan motivaatiotasoa, sosiaalisuutta, yhteistyötaitoja ja luontaista käyttäytymistyyliä. Tunnistamme arviointien avulla myös yksilön kyvykkyyttä ja tulevaisuuden potentiaalin. Arvioinnin avulla voidaan ennustaa myös ehdokkaan potentiaalista menestymistä johto- ja esimiestehtävissä.

Psycruit-arviointi

Raja harmaa

Käytämme rekrytointiprosessin tukena psykometristä Psycruit-persoonallisuusarviointia, joka perustuu alun perin psykologi Cattelinin faktorianalyysiin. Arviointi auttaa tekemään parempia rekrytointipäätöksiä ja vähentää epäonnistuneiden rekrytointien riskejä. Psycruit persoonallisuusarvioinnilla saa tutkittua hakijan vuorovaikutustaitoja, ajattelutapaa, tunnetyyliä ja motivaatiota sekä kulttuuriyhteensopivuutta. Tuloksia voi hyödyntää myös onboarding vaiheessa.

Psycruit persoonallisuusarviointi antaa kattavan kuvauksen työpersoonallisuudesta ja auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja heikkouksia. Arviointi sisältää aina henkilökohtaisen palautekeskustelun ja kattavan paketin arviointiraportteja.  Psycruit tarjoaa myös mahdollisuuden räätälöidä arviointeja huomioiden rekrytoinnin erityispiirteet.  Se antaa arvokasta tietoa henkilön soveltuvuudesta tehtävään ja organisaatioosi.  https://www.psycruit.com/fi/

 • Tukee rekrytointiprosessia
 • Antaa työkaluja esimiestyöskentelyyn ja onboarding-vaiheeseen
 • Tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia
 • Sisältää aina palautekeskustelun
 • Kattava paketti arviointiraportteja
  • Persoonallisuusprofiili (vuorovaikutus, ajattelutapa, tunnetyyli, motivaatio, kulttuurisopivuus)
  • Henkilökohtainen palauteraportti
  • Haastatteluraportti
  • Onboarding-raportti
  • Tiimiraportti
  • Myyntiraportti
  • Johtamisraportti
  • Räätälöity raportti

PSYCRUIT – kykytestit

Kykytestit antavat vahvoja viitteitä työssä suoriutumisesta ja yhdistettynä muihin arviointeihin, kuten persoonallisuusarviointeihin. Ne tarjoavat työnantajalle monipuolisemman kuvan kandidaatin vahvuuksista ja kehitysalueista. Testejä voidaan suorittaa kolmella eri vaikeustasolla.

Verbaalinen kykytesti

Verbaalinen testi mittaa kandidaatin kykyä ymmärtää ja analysoida tietoa kirjoitetussa muodossa, tietyssä aikarajassa. Verbaalisessa testissä kandidaatille esitetään yleensä tekstikappale tietystä aiheesta.

Tekstin pohjalta tulee vastata erilaisiin väittämiin sen mukaan ovatko ne kandidaatin mielestä oikein, väärin tai ei voida sanoa tekstin perusteella.

Numeerinen kykytesti

Numeerinen kykytesti arvioi kandidaatin taitoa analysoida ja määritellä matemaattisia toimenpiteitä vastaamalla monivalintakysymyksiin. Testissä numeerinen tieto esitetään eri muodoissa, kuten kaavioina, taulukoina, numerosarjoina sekä tekstinä. Kandidaatti käyttää numeerisessä kykytestissä laskinta apunaan.

Abstrakti kykytesti

Abstrakti kykytesti arvioi kandidaatin kykyä  tunnistaa ja ratkoa näkemäänsä  tiedon perusteella sääntöjä, malleja sekä todenmukaisuuksia. Abstrakti päättelytesti mittaa kandidaatin kykyä työskennellä uusien konseptien ja ideoiden kanssa. Abstraktit päättelytestit ovat ajastettuja, ei-sanallisia monivalintatehtäviä.

Henkilön tehtävänä on systemaattista ajattelutapaa hyödyntäen tunnistaa tietty sääntö kuvaelmissa sekä päätellen ratkaisemaan mikä kuvasta puuttuu valitsemalla oikea vastaus monivalintakysymyksistä.

Mekaaninen kykytesti

Mekaaninen kykytesti arvioi kandidaatin kykyä soveltaa mekaanisia ja fyysisiä lakeja todenmukaisiin kohteisiin ja prosesseihin. Kandidaatille  esitetään kuvin mekaanisia prosesseja, kuten rataksia ja vipuja eri tilanteissa, ja hänen tehtävänään on päättää mikä monivalintavastaus näyttää oikean toiminnon tai periaatteen.

Hogan-arviointi

Raja harmaa

Käytämme johtamiskykyjen arviointiin Hogan-arviointimenetelmää rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämistilanteissa. Hogan on kehitetty ennustamaan henkilön menestymistä tulevassa tehtävässään. Erityispiirteenä voidaan myös ennakoida henkilön reagointia paine- ja kriisitilanteisiin.

 • Johtamistaitojen arviointimenetelmä rekrytoinnissa
 • Johtamis- ja alaistaitojen kehittäminen
 • Tiimityöskentelyn kehittäminen
 • Urasuunnittelu

DISC-profiilit ja valmennukset vuorovaikutus-, työyhteisö- ja esimiestaitojen kehittämiseksi

Raja harmaa

Everything DiSC® ja Work of Leaders® -profiilit ja valmennukset auttavat ymmärtämään omaa luontaista toimintatapaa ja erilaisuutta. Valmennuksissamme saatte käytännönläheisten harjoitteiden ja työkalujen avulla taitoja ja kykyä kohdata erilaisia ihmisiä niin työyhteisössä kuin asiakkainakin. Samalla voidaan rakentaa luottamuksellisempaa ja tuloksellisempaa tiimityötä oli sitten kyse myyntitiimistä tai johtoryhmästä.

DISC-profiili syntyy verkossa tehtävästä kyselystä ja vastausten perusteella muodostettavasta profiilista. DISC kuvaa neljää käyttäytymistyyliä hallitseva D, vaikuttava I, vakaa S ja tunnontarkka C.

360° esimiesarvio ja coaching

Raja harmaa

Esimiestyön jatkuvan kehittämisen kautta parannat yrityksen tuloksellisuutta ja työhyvinvointia organisaatiossa. 360° mittauksella esimies saa tärkeää palautetta niin henkilöstöltään kuin esimieheltäänkin ja samalla hän arvioi omaa onnistumistaan hänen vastuualueissaan. Tuloksena on 360° näkymä esimiestyöstä, missä on onnistunut hyvin tai erinomaisesti ja missä asioissa on parantamisen paikka. Verkossa tehtävän kyselyn jälkeen on hyvä coachin kanssa käydä läpi yhdessä, miten esimies hyödyntää tuloksia arjessa. Valmentajamme tukee organisaatiota ja esimiehiä kehittymisessä toiveidenne mukaisesti esimerkiksi neljän kuukauden coaching ohjelmalla.

Mittauksissamme voidaan koostaa raportteja mm.
• Joustavuus ja luottamus 360°(ristiriitatilanteiden käsittely, muutokseen valmistautuminen tai puuttuvan sanoituksen löytäminen kehittymisen tueksi)
• Johtajuus 360° (18 keskeisintä johtamisen osa-aluetta)
• Osaava esimies 360° (itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen)
• Klassinen 360° (suoritusten johtaminen, yhdeksän osa-aluetta)

Ota yhteyttä!

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Yritys

  Puhelin

  Viesti